Git 代理设置,告别 github 传输慢

git 国内访问github 传输数据巨慢,无法忍受,所有这里记录下怎么设置代理设置,前提是你需要 VPN 之类的代理服务器,我使用的是lt(蓝色的灯)^_^。

代理设置代码

设置分为两种方式,1. 命令行方式,2. 配置文件方式

命令行方式:

git config --global http.proxy http://127.0.0.1:2345 # http
git config --global http.proxy 'socks5://127.0.0.1:2344' # socks5
git config --global --unset http.proxy # 取消代理

配置文件方式:~/.gitconfig

[http]
    proxy: http://127.0.0.1:2345
[https]
    proxy: https://127.0.0.1:2344

暂无评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注